Menu Sluiten

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-05-2022.

Inleiding

Dit privacyreglement dient voor Solvid Werkt B.V. en de aan haar verbonden vennoten als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar cliënten.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Solvid Werkt B.V.

Solvid Werkt B.V. is gevestigd te

Ringbaan Oost 116C-1
5013CD, Tilburg
info@solvid-werkt.nl
013-7115144

1. Het gebruik van persoonsgegevens door Solvid Werkt B.V.

Solvid Werkt B.V. verkrijgt persoonsgegevens door Solvid Werkt van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via e-mail, gesprekken, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van de opdrachtgever in het kader van onze dienstverlening.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omschrijft een persoonsgegeven als volgt;

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Indien dit privacyreglement verwijst naar persoonsgegevens, wordt verwezen naar bovenstaande definitie.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens zoals: e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw arbeidsverleden en dienstverband
 • Curriculum Vitae
 • Notities welke samen met de klant worden gemaakt gedurende gesprekken
 • Verslaglegging van de voortgang van het traject voor de opdrachtgever

Wij verwerken de volgende klantgegevens van onze opdrachtgevers: • Werkplan

• Plan van aanpak

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals;

 • Het onderhouden van contact met de klant en opdrachtgever
 • Beheer van het cliënten bestand
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden inverband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Indien toestemming van de klant is verleend, worden persoonsgegevens gedeeldmet mogelijke nieuwe werkgevers (acquisitie)
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen5. GrondslagenWij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens, omdat Solvid Werkt B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn;
 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen aan haar dienstverlening
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het uitoefenenvan audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering6. BewaartermijnenPersoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact door of namens de Verantwoordelijke met de Betrokkene.Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de Betrokkenen terug te herleiden persoonsgegevens twee jaar na de overeengekomen beëindiging van de begeleiding van de Betrokkene verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar bewaard.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan Derden

Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift dan wel ter uitvoering van een overeenkomst in het kader van een al dan niet wettelijke verplichting tot re- integratie, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan Derden de voorafgaande toestemming nodig van de Betrokkene.

De Verantwoordelijke kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van de Betrokkene aan Derden te verstrekken in het kader van de re- integratie activiteiten. Voor deze verstrekking is geen toestemming vereist van Betrokkene. Het terugmelden van persoonsgegevens door of namens de Verantwoordelijke aan de opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een rechtstreeks verband houden met het doel en/of de door Opdrachtgever aan de Verantwoordelijke verstrekte opdracht.

Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de Gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Door de Verantwoordelijke wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de persoonsgegevens op adequate wijze beveiliging.

De Verantwoordelijke ziet er op toe dat beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens worden opgesteld en nageleefd.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Solvid Werkt B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst met een ICT leverancier dat ISO 27001 en ISO9001 gecertificeerd is.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Op de website worden cookies uitsluitend gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. We gebruiken de cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Middels deze inzichten kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Voor meer informatie over de cookies raadpleeg we website van de Rijksoverheid.

10. Uw rechten

U heeft het recht om bij Solvid Werkt B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, ontvang u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien onjuistheden blijken uit uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek indienen uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of om af te schermen.

Ook kunt u Solvid Werkt B.V. verzoeken tot overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u sturen naar:

Solvid Werkt B.V.
Ringbaan Oost 116C-1
5013CD, Tilburg
info@solvidwerkt.nl

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Solvid Werkt B.V., dan horen wij dit graag van u. Mocht u er met ons toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Actualiteit

Solvid Werkt kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er wetswijzigingen doorgevoerd worden. Nieuwe versies van het privacyreglement worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u hierom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen. Hierdoor blijft u op de hoogte van alle wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-05-2022